Swyddi Gwag

Byw yn Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref farchnad hanesyddol a chanddi olygfeydd bendigedig o Fae Ceredigion. Maen gartref i dros dair mil ar ddeg o bobl, yn ogystal ag wyth mil o fyfyrwyr.

Ond mae Aberystwyth yn gymaint mwy na thref glan mr. Yn ogystal Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar castell, maer dref hon ar arfordir gorllewin Cymru yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau, syn cael ei chydnabod am ei chyfraniad blaenllaw at y celfyddydau yng Nghymru. Mae ganddi raglen artistig eang, o ran cynhyrchu a chyflwyno, a chaiff ei chydnabod fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygur celfyddydau.

Mae prom trawiadol Aberystwyth yn boblogaidd ymhlith ymwelwyr ar bobl leol fel ei gilydd, ac yn denu cerddwyr, loncwyr a seiclwyr yn ogystal r rheini sydd eisiau ymlacio ger y mr.

Nid yw mynyddoedd y Cambria na Pharc Cenedlaethol Eryri ymhell, ac maer dref ar Lwybr Arfordir Cymru. Does ryfedd bod Aberystwyth yn agos at galonnaur rheini syn mwynhau gweithgareddau awyr-agored megis seiclo, cerdded a marchogaeth, yma yng nghalon canolbarth Cymru. Maer mr nid yn unig yn boblogaidd ymhlith ymwelwyr ond hefyd yn denu nofwyr, morwyr a syrffwyr trwy gydol y flwyddyn.

Wrth gerdded y prom ar ei hyd, 2,000 o fetrau ohono, fe welwch amrywiaeth o olygfeydd a mannau cyfarwydd Aberystwyth. Or harbwr ar marina yn y de a Chraig Glais (neu Consti) ir gogledd, gallwch fwynhau awel y mr a golygfa eang o Fae Ceredigion, lle gwelir yn aml ddolffiniaid a llamhidyddion.

Tai ac Ysgolion

I deuluoedd, mae gan Aberystwyth amrywiaeth o ysgolion cynradd a dwy ysgol uwchradd, heb anghofior ddarpariaeth yng Ngheredigion yn ehangach. Mae addysg ar gael i blant drwy gyfrwng y Gymraeg ar Saesneg ac mae canlyniadau TGAU y ddwy ysgol uwchradd yn sylweddol uwch nar cyfartaleddau cenedlaethol.

Maer farchnad dai leol yn hynod o iach, gan gynnig ystod dda o eiddo iw rentu neu ei brynu. Ceir dewis ehangach o dai mwy i deuluoedd yn y pentrefi oddi allan ir dref, ac mae gan lawer or cymunedau hyn eu siopau au hysgolion eu hunain, a chysylltiadau bws rheolaidd.

Diwylliant ac Adloniant

Gall Aberystwyth gynnig yr holl gyfleusterau y byddech yn disgwyl eu gweld mewn tref syn ffynnu amrywiaeth eang o siopau ac archfarchnadoedd, marchnad ffermwyr arobryn, bwytai, bywyd nos bywiog a diwylliant caffis difyr. Mae Aberystwyth hefyd yn gymuned ddwyieithog ac mae nifer fawr or trigolion yn byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma gymuned groesawgar syn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol a gweithgareddau cymdeithasol.

Lleoliad

Ir rheini syn teithio yma o dramor, maes awyr rhyngwladol Birmingham ywr un mwyaf cyfleus ar gyfer Aberystwyth. Mae meysydd awyr Llundain hefyd yn gymharol hygyrch ac yn cynnig dewis ehangach o hediadau a phrisiau. Mae maes awyr Caerdydd hefyd yn gyfleus os ydych yn bwriadu teithio ymlaen oddi yno mewn car.

Ceir gwasanaethau trn rheolaidd syn cysylltur dref ag Amwythig a Birmingham, yn ogystal bysiau syn cysylltu Aberystwyth ag Amwythig a Birmingham ir dwyrain a Chaerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd ir de. Ceir gwasanaeth bysiau dyddiol yn uniongyrchol i Lundain.

Wrth deithio mewn car, maer A487 yn cysylltu Aberystwyth r de ar gogledd. Maer ffordd tuar de yn dilyn yr arfordir ac yn cynnig golygfeydd rhyfeddol dros Fae Ceredigion, tra bod y mr yn cwrdd r mynydd ir gogledd, golygfeydd or arfordir a chopaon Eryri. Or dwyrain, maer A44 yn plethu drwy fynyddoedd y Cambria.