Swyddi Gwag

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Busnes a Rheolaeth

Athrofa/Adran
Ysgol Fusnes Aberystwyth
Graddfa Cyflog
35,550 - 38,833 y flwyddyn
Hyd
Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2019 / Fixed term until 31 July 2019
Llawn Amser / Rhan Amser
Llawn Amser
Oriau Wythnosol
36.5
Dyddiad y Cyfweliad
16 Mai / May 2018
Dyddiad Cychwyn Ffafriol
Medi / September 2018
Dyddiad Cau
29/04/2018
Rhif Cyfeirnod
1827

Disgrifiad Swydd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

 

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion â chanddynt brofiad ymchwil a dysgu am swydd Darlithydd Busnes a Rheolaeth. Mae’r swydd yma yn cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 31 Gorffennaf, 2019.

 

Mae’r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan ysgolheigion sy’n gweithio yn unrhyw faes yn ymwneud â Busnes a Rheolaeth, ond byddai diddordeb yn un neu fwy o’r meysydd isod yn fanteisiol:

 

  • Rheolaeth Cyffredinol
  • Menter ac Arloesi
  • Arallgyfeirio yn yr Economi Wledig
  • Marchnata
  • Cyfrifeg a Chyllid

 

Mae’r swydd ar gael cyn gynted â phosib neu o 1 Medi 2018. Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgol ar ein gwefan: www.aber.ac.uk/abs.  

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd Meister neu PhD (wedi ei chwblhau neu ar fin gorffen) a bydd disgwyl iddo/iddi wneud ymrwymiad sylweddol i ddysgu ac i brofiad y myfyrwyr, a chyfrannu at ymchwil ym maes Busnes a Rheolaeth. Bydd disgwyl hefyd iddo/iddi gynyddu’r dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a sicrhau y cynigir mwy o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Ysgol Fusnes Aberystwyth, cynorthwyo i ddatblygu darpariaeth ar y cyd â phrifysgolion eraill a datblygu cyrsiau i israddedigion ac uwchraddedigion a chyrsiau datblygu proffesiynol parhaus ar gyfer busnesau a sefydliadau yn yr economi wledig.

 

Disgwylir i ddeiliad y swydd allu dysgu a pharatoi deunyddiau drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a ledled Cymru sy’n gweithio i wireddu nod y Coleg Cymraeg o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng dysgu ac ymchwil yn sector y prifysgolion. Bydd yn rhan allweddol o weithredu Cynlluniau Datblygu Cenedlaethol y Coleg Cymraeg ac yn helpu i gyrraedd y targedau a bennwyd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a myfyrwyr sy’n dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Athrofa Busnes a’r Gyfraith.

 

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Nerys Fuller-Love, Dirprwy Gyfarwyddwr, Athrofa Busnes a’r Gyfraith, ar 01970 622208 (nnf@aber.ac.uk) neu â Dr. Mari Elin Jones, Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg (mlj@aber.ac.uk).