Swyddi Gwag

Tiwtor Dysgu Cymraeg

Athrofa/Adran
Dysgu Cymraeg
Graddfa Cyflog
28,331 - 33,797 y flwyddyn
Hyd
Cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2021 / Fixed term to 31 July 2021
Llawn Amser / Rhan Amser
Llawn Amser
Oriau Wythnosol
36.5
Dyddiad y Cyfweliad
Ebrill 2020 / April 2020
Dyddiad Agor
13/03/2020
Dyddiad Cau
31/03/2020
Rhif Cyfeirnod
3146
Dogfennau

Disgrifiad Swydd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Swydd cyfnod mamolaeth yw hon, a chaiff y cytundeb ei gadarnhau yn derfynol yn amodol ar gadarnhau trefniadau mamolaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar bob lefel, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf. Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion, a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt. Bydd gofyn ichi allu siarad ac ysgrifennu’n gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Elin Williams, Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm Dysgu Cymraeg ar eiw@aber.ac.uk neu 01970 628463.  Ceir rhagor o fanylion ynglŷn â gweithio fel tiwtor Dysgu Cymraeg ar: https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/croeso-i-ddysgu-cymraeg/. Ceir rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau ar wefan www.dysgucymraeg.cymru.

Cyf: DC.20.3146

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.