Swyddi Gwag

Gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae gan Brifysgol Aberystwyth gymuned o dros 2,000 o staff a 13,000 o fyfyrwyr israddedig, uwchraddedig, rhan-amser a myfyrwyr dysgu o bell o bedwar ban byd. Mae gennym hefyd dros 80,000 o gyn-fyfyrwyr sydd, ar y cyd, yn adnodd gwych i’r Brifysgol.  

 

Ynghylch y Brifysgol

Sefydlwyd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn 1872, a hi oedd prifysgol gyntaf Cymru. Yn ddiweddarach, daeth yn un o aelodau sefydlol Prifysgol Cymru yn 1894.

 

Mae gan Brifysgol Aberystwyth chwe Athrofa academaidd a gefnogir gan adrannau Gwasanaethau Proffesiynol.

 

Y drws nesaf i’r prif gampws mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond chwe llyfrgell hawlfraint yn y DU, ac mae’n adnodd heb ei ail i fyfyrwyr a staff ymchwil.

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu amgylchedd gwaith hardd, a gefnogir gan gampws a chymuned groesawgar. Mae’r buddion yn gynwysedig i staff o bob cefndir, gan gynnwys staff LGBT, staff ag anableddau, aelodau staff sy’n feichiog, rhieni a gofalwyr, yn ogystal â staff o bob rhyw, oedran, ethnigrwydd, cenedlaethau, credoau crefyddol, a statws priod neu mewn partneriaeth sifil.

 

Addysgu ac Ymchwil

Mae gan Brifysgol Aberystwyth broffil ymchwil cryf, gyda 95% o’r gweithgarwch ymchwil o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch, ac ymchwil sy’n arwain ar lefel fyd-eang (4*) ym mhob un o’r 17 uned asesu a gyflwynwyd (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014). At hynny, Prifysgol Aberystwyth a gyflwynodd y ganran uchaf o staff cymwys ar gyfer y FfRhY o blith prifysgolion Cymru.  

 

Ymhlith y llwyddiannau amlycaf mae:

 • Ansawdd ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn y 10 Uchaf yn y DU ac ar y brig yng Nghymru
 • Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn y 10 Uchaf yn y DU o ran dwysedd ymchwil
 • Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ar y brig yng Nghymru o ran ansawdd ymchwil ac yn y 10 Uchaf yn y DU o ran grym ymchwil

 

Buddsoddi yn y Dyfodol

Rydym yn buddsoddi dros £100 miliwn i wella ac ehangu ein cyfleusterau preswyl ac addysgu, sydd eisoes yn rhagorol. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â’n tîm wrth inni wneud y buddsoddiadau a ganlyn:  

 

Preswylfeydd newydd gwerth £45 miliwn i fyfyrwyr yn Fferm Penglais, yn darparu llety o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr, oll o fewn pellter cerdded i’n prif gampws.

 

Mae campws cangen Mauritius, a agorwyd fis Hydref 2015, yn darparu ein haddysg brifysgol uchel ei pharch o’r DU ar ynys hyfryd Mauritius, a’r addysg honno’n cael ei chyflwyno gan  gyfuniad o staff academaidd lleol a rhyngwladol, gan gynnwys staff o Aberystwyth.

 

Campws Arloesi a Menter: mae Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol, yn datblygu cyfleuster a fydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol er mwyn denu cyllid fel y gall ymchwilwyr a diwydiant gynnal ymchwil ar y cyd i hybu’r bio-economi.

 

Bywyd Newydd i’r Hen Goleg, lle rydym yn archwilio ailddatblygu cartref gwreiddiol y Brifysgol ar y prom.  

 

Cyflogaeth

Dyma rai o’r buddiannau y mae gweithwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eu mwynhau:

 • Wythnos waith 36.5 awr
 • 27 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal â gwyliau banc a dyddiau pan mae’r Brifysgol ar gau
 • Cynlluniau pensiwn hael gyda chyfraniadau gan y cyflogwr
 • Tâl sy’n codi’n gynyddrannol
 • Arbedion treth ac yswiriant cenedlaethol ar dalebau gofal plant a’r cynllun Seiclo i’r Gwaith
 • Cynllun buddiannau hyblyg, gan gynnwys y gallu i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol a gweithio’n hyblyg
 • Disgownt ar aelodaeth y Ganolfan Chwaraeon
 • Disgownt yn lleoliadau arlwyo’r Brifysgol

 

Dyma rai o lwyddiannau nodedig Prifysgol Aberystwyth:

 • Ymhlith pedair prifysgol uchaf y DU a’r brifysgol orau yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016)
 • Un o’r 40 prifysgol orau yn y DU (tabl cynghrair prifysgolion y DU Times Higher Education)
 • Y brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru, ac un o’r deg uchaf yn y DU (Complete University Guide 2015)
 • Gwobr Efydd Athena Swan, yn cydnabod arfer da o ran recriwtio, cadw a dyrchafu menywod mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg  
 • Gwobr Arian y Safon Iechyd Corfforaethol
 • Symbol dau dic
 • Cydnabyddiaeth ar Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall
 • Gwobr Effaith Werdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
 • Sicrwydd Ansawdd gan ASA y DU