Swyddi Gwag

Tiwtor Ffracsiynol - Dysgu Cymraeg

Athrofa/Adran
Dysgu Cymraeg
Graddfa Cyflog
28,331 - 33,797 y flwyddyn (pro rata)
Llawn Amser / Rhan Amser
Rhan Amser
Oriau Blynyddol
949
Dyddiad y Cyfweliad
Ebrill / April 2020
Dyddiad Agor
11/03/2020
Dyddiad Cau
31/03/2020
Rhif Cyfeirnod
3144
Dogfennau

Disgrifiad Swydd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau Dysgu Cymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle, i tua 2,000 o ddysgwyr ar draws Ceredigion, Powys a Sir Gâr, ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Byddwch yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar bob lefel, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf. Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt. Ceir rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau ar wefan www.dysgucymraeg.cymru. Ceir rhagor o fanylion ynglŷn â gweithio fel tiwtor Dysgu Cymraeg ar: https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/croeso-i-ddysgu-cymraeg/.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Elin Williams, Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm Dysgu Cymraeg ar eiw@aber.ac.uk neu 01970 628463. 

Cyf: DC.20.3144

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.